Drogi

Przy tworzeniu dokumentacji branży drogowej wykorzystujemy licencjonowane oprogramowanie branżowe m.in. Autodesk Civil3D pozwalające na precyzyjne modelowanie przyszłej inwestycji.
           
Dzięki pozyskaniu w formie elektronicznej informacji o terenie możemy przeprowadzić dokładną analizę terenu przyszłej inwestycji i z dużo większą dokładnością jesteśmy w stanie przewidzieć koszty planowanyh robót ziemnych.
 
W ramach oferowanych usług związanych z projektami branży drogowej polecamy wykonywanie niżej wymienionych opracowań:

1.      Projekty dróg
2.       Projekty chodników, ścieżek rowerowych
3.       Projekty parkingów, zatok postojowych, autobusowych itp.
4.       Projekty zjazdów publicznych i indywidualnych,
5.       Projekty organizacji ruchu (na czas robót w pasie drogowym i docelowe).

W skład w/w opracowań w przypadku realizacji w oparciu o pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora, wchodzą wszystkie wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji przez organy administracji publicznej.

W oparciu o procedurę zamówień publicznych w ramach przekazywanej dokumentacji projektowej zapewniamy za dodatkowym wynagrodzeniem, sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (SSTWIOR). Dodatkowo istnieje możliwość przygotowania SIWZ do przetargu na wykonanie robót.

Dla kompleksowej realizacji projektu zapewniamy pełne zaangażowanie się we wszelkie sprawy proceduralno-administracyjne, czego wynikiem, Inwestor otrzyma komplet projektów budowlano-wykonawczych gotowych do realizacji inwestycji wraz z decyzją pozwolenia na budowę lub wnioskiem zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.