Organizacje Ruchu

Wykonujemy projekty czasowej organizacji ruchu związanej z zabezpieczeniem prowadzonych robót budowlanych w pasie drogowym w ramach budowy dróg, zjazdów i przyłączy wod.-kan.

 

 

 

 

 Wykonujemy również projekty stałej organizacji ruchu związanej z ozankowaniem dróg, parkingów w ogólnodostęncyh strefach użyteczności publicznej

 Dodatkowo w ramach opracowania projektu przeprowadzamy obliczenia toru ruchu pojazdów dla określenia obszaru niezbędnego dla zajętości terenu przez planowany do włączenia do ruchu pojazd.

 

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu uzależniony jest od zakresu terenu objętego opracowaniem oraz od ilości instytucji uzgadniających (Zarządy Dróg, Policja, Starosta, Urząd Marszałkowski)